Thuiszitters tellen manifestatie 1 oktober 2015 Den Haag

VANWEGE HET AANTAL VERWACHTE DEELNEMERS IS DE LOKATIE GEWIJZIGD NAAR HET SPUI PLEIN!!!! Op de website www.thuiszitterstellen.nl vind je informatie over de thuiszitters manifestatie op donderdag 1 oktober 2015 op het SPUI Plein in Den Haag. Het is de bedoeling dat die dag zo veel mogelijk thuiszitters, samen met hun ouders/verzorgers naar het Plein komen. Dan kunnen we alle thuiszitters tellen! Op deze manier komen thuiszitters in Nederland voor iedereen, maar vooral voor onze overheid beter in beeld. Neem even de tijd om deze site te bekijken. Ben je eenThuiszitter? Vul dan de vragenlijst in! Samen kunnen we zo werken naar een beter onderwijssysteem voor jou en alle andere kinderen in Nederland.

In Nederland gaan tussen de 8.000 en 16.000 kinderen niet naar school. Allemaal kinderen die wel recht hebben op passend onderwijs volgens het “Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind” (IVRK). Maar desondanks thuiszitten. In dit verdrag staan twee artikelen die direct betrekking hebben op onderwijsrecht: Artikel 28 Onderwijs: "Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen." Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen: "Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle scholen." In Nederland hebben we de leerplichtwet. Deze wet beschrijft dat ieder kind vanaf 5 jaar ingeschreven moet staan bij een school en deze school ook regelmatig moet bezoeken totdat het een startkwalificatieheeft behaald. Onze Nederlandse wetgeving regelt niet het recht op onderwijs. Omdat dit niet goed is beschreven worden de rechten van kinderen onvoldoende beschermd en kampt Nederland met een enorm groot aantal thuiszitters. Dit aantal lijkt de laatste jaren explosief te stijgen. Het precieze aantal thuiszitters is niet bekend omdat gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen, gemeentes, Ingrado (Vereniging van Leerplichtambtenaren), overheid etc. niet optimaal is. Signalen vanuit het veld geven aan dat het aantal thuiszitters sinds de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 enorm is gestegen. Onze overheid heeft tot op heden geen inzicht kunnen geven aan haar burgers wat het precieze aantal is. Daar gaan we de overheid een handje mee helpen. Daarom hebben ouders van thuiszitters hun krachten gebundeld, deze website gemaakt en zijn zij in voorbereiding van een Thuiszitters Manifestatie op 1 oktober 2015 op het Plein in Den Haag. We willen zoveel mogelijk thuiszitters en hun ouders vragen om met ons samen te komen op 1 oktober 2015, om de overheid te laten zien hoe groot het probleem van thuiszitters is. Als we allemaal komen kunnen we ThuiszittersTellen! Het zal een gezellige dag worden. Wil je ook komen? Houd dan deze website in de gaten. Telkens als er nieuws is dan zal dit bekend gemaakt worden. Als je de vragenlijst invult en je mailadres achter laat zullen we je met de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook kunnen we met de gegevens die je via de vragenlijst aanlevert een rapport opmaken en de problemen rondom  thuiszitters in kaart brengen. Dit rapport willen we aanbieden aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. We kunnen dit alleen organiseren met financiële ondersteuning van jullie. Daarom vragen we je om lid te worden van Ouderkrachtvoortkind.nl. Een oudercoöperatie door en voor ouders/kinderen. De link naar inschrijving voor lidmaatschap (slechts  € 10 per jaar) vind je hier:http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/registreren/ Zie ook de pagina: Ouderkracht voor 't kind Daarnaast zijn we op zoek naar sponsors (groot en klein). Draag je ons een warm hart toe? Dan zijn we blij met iedere donatie. Al het geld dat we ontvangen zal besteed worden aan de manifestatie en de thuiszitters. Donaties kunt u doen op bankrekening  NL69 ABNA 0522123649 t.n.v. Stichting Derdengelden Targetmedia onder vermelding  van ThuiszittersTellen.nl Namens de ouders van thuiszitters,

Juliëtte Mutsaers (initiatiefneemster)

flyer thuiszitters