Nieuwsbrief Passend Onderwijs regio Utrecht oktober 2014

/ NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014   PASSEND ONDERWIJS REGIO UTRECHT  graag verwijs ik jullie naar Auti Passend Onderwijs Utrecht voor de maandelijkse info  www.autipassendonderwijsutrecht.nl

   Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht www.autipassendonderwijsutrecht.nl actief voor passend havo/vwo onderwijs bij autismeNieuwsbrief oktober 2014
 

 

In deze nieuwsbrief:Beïnvloeding:

 • Artikel in Trouw: Knokken om hoogbegaafd kind door vwo te loodsen
 • Bijdrage van Ouderkracht voor 't Kind aan internetconsultatie instemmingsrecht ouders

Utrechtse situatie:

 • Nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda 2014-2018
 • 200e bezorgde ouder ingeschreven bij onze stichting
 • Doe mee met stadstafel Utrecht over Voortgezet Onderwijs - de gemeente vraagt advies
 • Oproep NVA Utrecht voor oudergroep pubers

Interessant:

 • Pleidooi van onderwijsjuriste Katinka Slump: Onderwijs(voor)recht
 • Kamerdebat over vrijheid van onderwijs
 • "Autisten-klas is een succes" en andere artikelen
 • Blog moeder bij Wetenschappelijke Raad: Dromen over passend onderwijs
 • DSM-vrij onderzoek naar ASS en AD(H)D profielen
 • Renkum eerste autismevriendelijke gemeente
 • Transitie jeugdhulp naar gemeenten: tips voor een goede overdracht van het dossier van je kind

 

Artikel in Trouw: Knokken om hoogbegaafd kind door vwo te loodsen Op 6 september stond in Trouw het artikel"Knokken om hoogbegaafd kind door vwo te loodsen" over ons bestuurslid Monique van Eijkelenburg en haar zoon Robin. "Dyslectisch, autistisch, en toch in zes jaar het vwo doorlopen? Robin is het gelukt. Hij kan met zijn bètaknobbel nu wis- en natuurkunde studeren. Maar zonder zijn moeder was het nooit zover gekomen. Scholen weten niet wat ze met deze a-typische kinderen aanmoeten." Lees het artikel op de website van Trouw. Via de Facebook-pagina van Trouw kwamen er vele hartverwarmende reacties, zie de reacties bij het Facebook-bericht over het artikel.


 

Bijdrage Ouderkracht voor 't Kind aan internetconsultatie instemmingsrecht ouders De overheid verzamelde deze zomer meningen over een nieuw wetsvoorstel dat ouders meer invloed moet geven op de individuele hulp aan hun kind op school. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is mede-oprichter en bestuurslid van de landelijke coöperatieOuderkracht voor 't Kind en wij sluiten ons ook van harte aan bij de visie die door Ouderkracht is ingediend bij de internetconsultatie over instemmingsrecht van ouders. Volgens Ouderkracht voor 't kind moeten ouders instemmingsrecht krijgen op het volledigeontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor hun kind, om hun verantwoordelijkheden als ouders goed te kunnen uitoefenen. Als ze alleen instemmingsrecht hebben op het handelingsgedeelte, en dat alleen als de school voor hun kind afwijkingen van het groepsplan beschrijft, wordt het ouders moeilijker gemaakt om hun wettelijke plicht uit te voeren: zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kind. Net zoals bij de geneeskundige behandelovereenkomst in de wet is geregeld dat ouders de regie houden in de gezondheidszorg, pleit Ouderkracht voor 't kind dat er ook eenonderwijsovereenkomst tussen ouders en school moet komen, waarbij de ouders de regie houden. Ouderkracht voor 't kind is druk bezig de ledenadministratie op poten zetten, zodat elke ouder in Nederland lid kan worden. Wij zijn met hen in overleg om korting voor onzetientjesleden te bedingen.


 

Nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda 2014-2018 Utrechtse schoolbesturen, welzijnsinstellingen, onderwijsondersteuners en de gemeente hebben samen de nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2014-2018 vastgesteld onder de titel "Utrecht daagt je uit!". Kernpunten:

 • een schoolloopbaan met perspectief voor iedere jongere,
 • een hoge kwaliteit en een breed aanbod van het onderwijs,
 • een aantrekkelijke stad met alle mogelijkheden voor leren en ontwikkelen.

Iedere deelnemende organisatie gaat de doelen te vertalen naar eigen concrete activiteiten op uitvoeringsniveau. De Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft bekeken in hoeverre de nieuwe UOA zich uitspreekt over hulp aan onze doelgroep, kinderen met autisme of aanverwant die cognitief havo/vwo aankunnen. Helaas wordt in de nieuwe UOA onze doelgroep niet benoemd, terwijl die veel extra steun nodig heeft om passend onderwijs te krijgen. Als de bovengenoemde kernpunten ook gelden voor deze jongeren dan moet er nog heel veel gebeuren! Wij wensen de organisaties van de UOA veel wijsheid in het uitwerken van de kerndoelen naar concrete activiteiten, en nodigen hen uit om contact te zoeken met Stichting Passend Onderwijs Utrecht voor suggesties hoe de doelen ook gerealiseerd kunnen worden voor autipluskinderen.


 

200e bezorgde ouder ingeschreven bij onze stichting De ouders van 200 kinderen met autisme of aanverwant zijn zo bezorgd over het ontbreken van passend havo/vwo onderwijs in de regio Utrecht dat zij zich bij onze stichting hebben ingeschreven. Dat impliceert dat er nog veel meer kinderen zijn voor wie dit een probleem is. Immers, hun ouders hebben vaak hun handen vol aan het draaiende houden van hun gezin; voor velen is het zo'n intensieve taak dat ze geen energie over hebben voor iets anders, en niet iedereen kent onze stichting. We hebben een aantal statistieken over de aangemelde ouders verzameld (uiteraard op zo'n manier dat individuele gegevens niet herleidbaar zijn). Ouders die zich weer afgemeld hebben omdat het inmiddels goed gaat met hun kind (gelukkig!) zijn niet meegenomen in de statistieken. Zie de statistieken van de 200 aanmeldingen.


 

Doe mee met stadstafel Utrecht over Voortgezet Onderwijs - de gemeente vraagt advies Op 1 oktober discussieerde Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht mee bij de eerste stadstafel Voortgezet Onderwijs. De gemeente Utrecht stelt in de periode 2014-20171,2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Het college wil graag in gesprek met iedereen die ideeën en meningen heeft over hoe we de kwaliteit van het Utrechts voortgezet onderwijs een impuls kunnen geven en excellentie op elk onderwijsniveau kunnen stimuleren. Voor de eerste bijeenkomst was het onderwerp de onderwijsprofessional. Aan de tafel over de schoolleider mochten wij samen tot 3 ideeën komen en die presenteren aan de grote groep. Heerlijke broodjes en stukken pizza werden verzorgd door de leerlingen van het Trajectum College. Bekijk het overzicht van de ideeën die verzameld zijn voor de onderwijsprofessional. Op woensdag 29 oktober is de tweede stadstafel, met als onderwerp Innovatie in het onderwijsen leerlingen laten excelleren. Kom ook en vertel de gemeente Utrecht wat ze volgens jou moeten doen om het voortgezet onderwijs te verbeteren!


 

Oproep NVA Utrecht voor oudergroep pubers Uit de nieuwsbrief van de Utrechtse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme: Al 3 jaar draait er in Utrecht een hechte oudergroep voor ouders van pubers/jongvolwassenen. Er kan een nieuwe groep worden opgestart, dus indien hier vraag naar is horen wij dit graag vianva.lotgenoten.regio.utrecht@gmail.com


 

Pleidooi van onderwijsjuriste Katinka Slump: Onderwijs(voor)recht Willem Elschot schreeft ooit: "Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren". Degene die dat aan den lijve ondervindt is de onderwijsjurist die zich inzet voor het recht op onderwijs. Ondanks vele wetten en regels in het onderwijs lijkt er eerder sprake van een onderwijsvoorrecht dan van een recht. Lees het artikel Onderwijs(voor)recht


 

Kamerdebat over vrijheid van onderwijs De Tweede Kamer debatteerde met staatssecretaris Sander Dekker over een advies van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs. Er lijkt interesse in de Kamer te zijn voor de volgende aanpassingen in de wet (zie de moties onderaan deze pagina):

 • afstandsonderwijs thuis toestaan, met toezicht door de onderwijsinspectie (voor leerlingen met vrijstelling leerplicht via artikel 5b)
 • onderzoek naar invulling van de zorgplicht door scholen, en aanbevelingen om thuiszitters te voorkomen
 • onderzoek of Nederland met artikel 23 wel voldoende invulling geeft aan het recht op onderwijs zoals bedoeld in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind
 • mogelijk maken dat ouders een (door het rijk betaalde) richtingvrije school oprichten, onder voorwaarde dat voldoende leerlingen zich aangemeld hebben

 

"Autisten-klas is een succes" en andere artikelen Gelezen in de landelijke dagbladen in september 2014:


 

Blog moeder bij Wetenschappelijke Raad: Dromen over passend onderwijs Annemarth Idenburg is staflid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en moeder. Zij schreef de mooie blog Dromen over passend onderwijs. "Ik weet hoe het voelt als dromen over een eigen plek voor je kind in deze wereld plaats maakt voor de wens om eindelijk verlost te zijn van de leerplicht."


 

DSM-vrij onderzoek naar ASS en AD(H)D profielen Op 3 september promoveerde Jolanda van der Meer aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar gedragsprofielen en cognitieve profielen van ASS en ADHD. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de overlap en onderscheid tussen ASS en ADHD.Lees meer


 

Renkum eerste autismevriendelijke gemeente De burgemeester van Renkum ondertekende onlangs een manifest waarin wordt beschreven hoe Renkum de eerste autismevriendelijke gemeente van Nederland wil worden. Lees hetbericht van de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken. In onze regio overweegt de gemeente Woerden om ook autismevriendelijk te worden.


 

Transitie jeugdhulp naar gemeenten: tips voor een goede overdracht van het dossier van je kind De gemeenten bereiden zich in hoog tempo voor op hun nieuwe jeugdhulpverleningstaken per 1 januari aanstaande. Ze gaan bijvoorbeeldwijkteams inrichten waarbij uitspraken zijn als "1 gezin 1 plan", familieconferentie, keukentafelgesprekken, mantelzorg en ook "gemeenschappelijk met buurgemeenten aanbesteden van professionele zorg". Gemeenten krijgen mogelijk ook een rol in de contacten met de scholen. De dossiers van jeugdzorg, jeugdggz etc. worden in deze periode overgedragen. Je hoort hier eenkennisgevingsbrief over te krijgen. Wij raden ieder die ermee te maken krijgt aan om zelf ook zicht te hebben op wat er in dit dossier zit. Je kunt het dossier opvragen bij de gemeente, zodat je kunt checken of er heel goede of mogelijk ook onzinnige, foute of achterhaalde gegevens in zitten (die je dan kunt laten verwijderen of corrigeren). Misschien is het een optie om nu al je eigen situatie en vooralde behoeftes van je kind en van jezelf in een goed verhaal van bijvoorbeeld 2 A4-tjes te beschrijven. Benut "softpower" om je situatie en je belangen onder de aandacht te brengen. Softpower is een vriendelijke maar ook aandringende manier om je belangen telkens weer en bij alle mensen die ertoe doen voor het voetlicht te brengen. Dit door je situatie goed/feitelijk onder de aandacht te brengen. Softpower gaat ervan uit dat de ontvangende partij best bereid is om zich in de situatie te verdiepen, onder voorwaarde dat deze partij dan zelf kan bedenken welke oplossingen hij of zij ziet. En die dan weer afstemt met jou omdat de relatie goed is. Dus stap naar je eigen gemeente en daag ze uit om de Gemeente Renkum te volgen op een voor jou passende manier!


 

 

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is een initiatief van ouders. Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.) Sandra Muller, Suzanne Boomsma en Monique J. van Eijkelenburg.Doel: Het bevorderen van passend onderwijs in de regio Utrecht voor kinderen met autisme of daaraan verwante beperkingen, die cognitief in staat zijn een havo- of vwo-opleiding te volgen. Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig? Mail ons


Ben jij al tientjeslid? In deze nieuwsbrief kun je lezen op welk gebied we de afgelopen periode actief zijn geweest. Daarnaast geven we persoonlijke adviezen aan ingeschreven ouders. Wij zetten ons met veel passie in voor jongeren met autisme en havo/vwo-niveau en hun gezin. Waardeer jij ons werk? Je donatie wordt gebruikt voor de onkosten die de vrijwilligers maken.Ben jij nog geen tientjeslid? Word het nu! (Of doe een losse donatie)


Statistieken ingeschreven ouders totaal: 203 autipluskinderen

Jaartal dat autipluskind naar brugklas:


AGENDA vrij. 10 oktober, Oudewater autimoeders hightea, 9.30-11.30 €15 meer info zat. 11 oktober, Utrecht bijeenkomst van Mama Vita Utrecht, voor moeders van kind met autisme; deze keer met Esther Noordhoek, deskundige en ervaringsdeskundige op gebied van indicatiestelling, pgb en alle regelingen voor jeugd, 9.30-12.30, €30 per jaar, 1e keer gratis, meer info of bel Monique J. van Eijkelenburg op 06-26440012 woe. 29 oktober, Utrecht Stadstafel Voortgezet Onderwijs over innovatie in het onderwijs, 16.30 - 19.00, gratis meer info don. 30 okt/13/27 nov, Houten Nu in groep 8 straks in de brugklas, 10.00-15.00, Auris, voor leerlingen met cluster 2 indicatie wellicht gratis, voor anderen prijs op aanvraag meer info vrij. 31 oktober, Utrecht NVA Autisme Congres, €75 voor NVA-leden meer info vrij. 31 oktober, Woerden SjoFun: Jongerensoos Soosjaal & Funcafé Babylon, met o.a. karaoke, 20:30 - 23:30, gratis meer info  zat. 1 november, Houten Chill Auti Café Houten, open middag 16.00-18.00: jongeren met autisme, familie en vrienden welkom om kennis te maken, gratismeer info zat. 1 november, Houten Chill Auti Café Houten voor jongeren met autisme, 19:30 - 23:30, game-night, €7,50 meer info vrij. 7 november, Utrecht lezing ASS en seksualiteit, Autisme Kennis Centrum, 13.00-16.00, €40meer info zat. 8 november, Utrecht bijeenkomst van Mama Vita Utrecht, voor moeders van kind met autisme, 9.30-12.30, €30 per jaar, 1e keer gratis, meer info of bel Monique J. van Eijkelenburg op 06-26440012 vrij. 14 november, Oudewater autimoeders hightea, 9.30-11.30 €15 meer info vrij. 28 november, Oudewater autimoeders hightea, 9.30-11.30 €15 meer info vrij. 28 november, Woerden SjoFun: Jongerensoos Soosjaal & Funcafé Babylon, activiteiten nog niet bekend, 20:30 - 23:30, gratismeer info


 

Nieuws via Social Media Als je vaker en meer nieuwsberichtjes wil lezen over havo/vwo voor autisme en aanverwante onderwerpen, dan is de makkelijkste manier via Twitter of Facebook. Als je zelf geen account hebt dan kun je ook af en toe een kijkje nemen op de openbare pagina's.

Dus volg of bekijk onze berichten via:

Twitter @AutiHavoVwoUtr twitter.com/AutiHavoVwoUtr

Facebook AutiPassend Onderwijs facebook.com/ autipassendonderwijs.utrecht Op deze openbare pagina worden onze Twitter-berichten en retweets herhaald.

We hebben ook een geheime Facebook groep voor ouders, waar je vertrouwelijk je ervaringen kunt delen. Zit je ook op Facebook en wil je lid worden van de geheime groep? Stuur een chat-berichtje via de openbare Facebook-pagina van AutiPassend Onderwijs Utrecht.

Het besloten Google Groups forumAutiHavoVwoInUtrechtStad is ook een initiatief van AutiPassend Onderwijs Utrecht. Hier plaatsen wij af en toe interessante artikelen en nieuwtjes, die de deelnemers dan per e-mail krijgen zodra het geplaatst wordt. Het is alleen toegankelijk voor ouders van autipluskinderen zodat je, als je wilt, vrij je mening kunt geven zonder dat het bij officiële partijen terecht komt. Interesse? Meld je aan bij het forum (kan met elk e-mail adres, wel eerst registreren als Google account). Na goedkeuring kun je ook oudere berichten lezen en krijg je een mail van elk nieuwe bericht.

Reageren op deze nieuwsbrief aan hoofdredacteur Sandra Muller?Mail ons! Meer informatie over de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht kun je vinden op onze website.


Schema van de 4 voorwaarden voor goed autiplus-onderwijs (klik op het plaatje voor een grotere versie).

 


 

Onze preventiepiramide (op zijn kant):

 

 
 Uitschrijven - Aanmelden